Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

paragrafus

A jelen adatkezelési szabályzat a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület weboldalain (http://menok.eu/http://szamoljukegyutt.hu/) a felhasználók által – önkéntes hozzájárulásukkal – a regisztrációs, jelentkezési, szavazó és hírlevél feliratkozási felületeken megadott és/vagy a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A felhasználók által a honlapok használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

Az adatok kezelését a MENŐK Egyesület (székhely: 1052 Budapest, Szervita tér 2. I. emelet 2.; honlap: http://www.menok.eu/; emailcím: menok@menok.eu) mint adatkezelő végzi. A hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok (kapcsolattartó és/vagy szervezet neve, e-mail címe) feldolgozását ugyancsak a MENŐK Egyesület végzi

 Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelőnél írásbeli kérelem benyújtásával.

Az adatokban történt változások átvezetését, az adatok helyesbítését vagy törlését az adatkezelő menok@menok.eu címére küldött levél útján lehet kérelmezni. 

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a felhasználó – adatkezelő által kezelt – adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az érintett a kérelmére adott tájékoztatással és/vagy a kapcsolatos döntéssel nem ért egyet (és ezt jelzi adatkezelőnek), illetőleg az Adatkezelő határidőn belül nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Bejegyezték egyesületünket

paragrafus

Fővárosi Törvényszék
1363 Budapest, Pf.: 15.
1 2 I .Pk.60. l 8812016 l 6.

A Fővarosi Törvényszék a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal.
1./ A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016433
2./ A civil szervezet típusa: egyesület
3./ A civil szervezet formája: (általanos) egyesület
4./ A civil szervezet neve: MENŐK – Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
5./ A civil szervezet rövidített neve: MENŐK
6.1 A civil szervezet székhelye: 1052 Budapest, Szervita tér 2. I. emelet 2.

********

cropped-MENOK_logo-1.jpg

A MENŐK pártoktól független egyesület. Olyan értékközösség, melynek elsődleges célja a nők társadalmi szerepvállalásának és társadalmi megbecsülésének erősítése – a nők öntevékenységével, együttműködve az ezt támogató férfiakkal.

A nők társadalmi megbecsülésével együtt nő a társadalom önbecsülése is. Ez minden demokratikusan gondolkodó ember közös érdeke, ez alapján keressük, támogatjuk, szervezzük a helyi kisközösségeket, amelyek tagjai szintén ezen értékek alapján tevékenykednek.

Hiszünk az egyéni felelősségvállalásban és a kisközösségi lét fontosságában. Ki kell állnunk magunkért és egymásért. Támogatni és erősíteni kell a helyi kisközösségek működését és horizontális egymáshoz kapcsolódását. Ismerjék, ismerhessék meg egymás tevékenységét, működjenek együtt a közös célok érdekében. A kapcsolatfelvételek és a jó gyakorlatok elterjesztése, egymás megismerése érdekében a MENŐK rendszeresen szervez találkozókat, workshopokat. Az egyes közösségek életét érintő megoldandó ügyek nem egyedi jelenségek, ezen kérdések képviselőinek összekapcsolásával, a közös utak keresésével, felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a megoldásokhoz is.

Ha a kisközösségi aktivitás nő, nő az emberek önbecsülése is.

A nők különös felelősséget éreznek a jövőért, már csak saját családjuk, gyerekeik, unokáik, tanítványaik stb. jövőjéért való felelősségérzetük okán is.

A MENŐK tagjai számára az emberi méltóság a legnagyobb érték. Ezért a MENŐK felkarol minden olyan ügyet, amely egy igazságosabb jövőt eredményezhet (különös tekintettel az oktatás, az egészség-, a szociális és kulturális ügyekre).

Tevékenységünkkel olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek olyan változásokat indítanak be Magyarországon, amelyek emberi méltóságra, bizalomra épülő társadalom építését szolgálják.

Elérhetőségeink e honlapon túl: