Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

paragrafus

A jelen adatkezelési szabályzat a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület weboldalain (http://menok.eu/http://szamoljukegyutt.hu/) a felhasználók által – önkéntes hozzájárulásukkal – a regisztrációs, jelentkezési, szavazó és hírlevél feliratkozási felületeken megadott és/vagy a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A felhasználók által a honlapok használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

Az adatok kezelését a MENŐK Egyesület (székhely: 1052 Budapest, Szervita tér 2. I. emelet 2.; honlap: http://www.menok.eu/; emailcím: menok@menok.eu) mint adatkezelő végzi. A hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok (kapcsolattartó és/vagy szervezet neve, e-mail címe) feldolgozását ugyancsak a MENŐK Egyesület végzi

 Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelőnél írásbeli kérelem benyújtásával.

Az adatokban történt változások átvezetését, az adatok helyesbítését vagy törlését az adatkezelő menok@menok.eu címére küldött levél útján lehet kérelmezni. 

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a felhasználó – adatkezelő által kezelt – adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az érintett a kérelmére adott tájékoztatással és/vagy a kapcsolatos döntéssel nem ért egyet (és ezt jelzi adatkezelőnek), illetőleg az Adatkezelő határidőn belül nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Sétáink közös ügyekért – Gyalogolj velünk, légy te is meNŐ!

seta

Célunk, hogy összegyűjtsük és közkinccsé tegyük közös gondjainkat, összekapcsoljuk mindazokat, akik szintén megoldásokat keresnek ezekre kérdésekre és e megoldásokhoz, a közös gondolkodáshoz társakat keresnek.

Célunk, hogy személyes találkozásokon is kapcsolatot építsünk egymással, hogy mindenhol a helyi ügyekről, a helyi közösségek tagjaival beszéljük meg: mit tehetünk együtt, milyen jó gyakorlatokat tudunk felhangosítani, megosztani minél többfelé. Milyen olyan gondok vannak, amiknek a megoldásához szükség lehet a közös fellépésre, az együttes megoldáskeresésre.

Célunk, hogy megtaláljuk a helyi kisközösségeket, a különféle klubokat, helyi egyesületeket. Szót szeretnénk érteni azokkal is, akik könnyebben fejezik ki gondolataikat élőbeszédben, mint virtuális eszközök útján, személyes kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni mindenkivel, aki nyitott erre, bárhol az országban.

Mindezek érdekében közös sétákat szervezünk településről településre, hogy beszélgessünk a fent említett témákról (jó gyakorlatokról, ügyekről, bajokról), amelyek sok ember és közösség életét befolyásolják. A közös problémák, nehézségek felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a problémák megoldásához is.

Első sétánk 2016. december 3-án volt: Kistokajból gyalogoltunk Miskolcra. (Részletek itt és képek itt.)

Második sétánk 2017. március 18-án lesz: Bélapátfalváról Bükkszentmártonba (részletes program itt).

Bejegyezték egyesületünket

paragrafus

Fővárosi Törvényszék
1363 Budapest, Pf.: 15.
1 2 I .Pk.60. l 8812016 l 6.

A Fővarosi Törvényszék a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal.
1./ A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016433
2./ A civil szervezet típusa: egyesület
3./ A civil szervezet formája: (általanos) egyesület
4./ A civil szervezet neve: MENŐK – Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
5./ A civil szervezet rövidített neve: MENŐK
6.1 A civil szervezet székhelye: 1052 Budapest, Szervita tér 2. I. emelet 2.

********

cropped-MENOK_logo-1.jpg

A MENŐK pártoktól független egyesület. Olyan értékközösség, melynek elsődleges célja a nők társadalmi szerepvállalásának és társadalmi megbecsülésének erősítése – a nők öntevékenységével, együttműködve az ezt támogató férfiakkal.

A nők társadalmi megbecsülésével együtt nő a társadalom önbecsülése is. Ez minden demokratikusan gondolkodó ember közös érdeke, ez alapján keressük, támogatjuk, szervezzük a helyi kisközösségeket, amelyek tagjai szintén ezen értékek alapján tevékenykednek.

Hiszünk az egyéni felelősségvállalásban és a kisközösségi lét fontosságában. Ki kell állnunk magunkért és egymásért. Támogatni és erősíteni kell a helyi kisközösségek működését és horizontális egymáshoz kapcsolódását. Ismerjék, ismerhessék meg egymás tevékenységét, működjenek együtt a közös célok érdekében. A kapcsolatfelvételek és a jó gyakorlatok elterjesztése, egymás megismerése érdekében a MENŐK rendszeresen szervez találkozókat, workshopokat. Az egyes közösségek életét érintő megoldandó ügyek nem egyedi jelenségek, ezen kérdések képviselőinek összekapcsolásával, a közös utak keresésével, felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a megoldásokhoz is.

Ha a kisközösségi aktivitás nő, nő az emberek önbecsülése is.

A nők különös felelősséget éreznek a jövőért, már csak saját családjuk, gyerekeik, unokáik, tanítványaik stb. jövőjéért való felelősségérzetük okán is.

A MENŐK tagjai számára az emberi méltóság a legnagyobb érték. Ezért a MENŐK felkarol minden olyan ügyet, amely egy igazságosabb jövőt eredményezhet (különös tekintettel az oktatás, az egészség-, a szociális és kulturális ügyekre).

Tevékenységünkkel olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek olyan változásokat indítanak be Magyarországon, amelyek emberi méltóságra, bizalomra épülő társadalom építését szolgálják.

Elérhetőségeink e honlapon túl:

Séta közös ügyekért – Gyalogolj velünk, légy te is meNŐ!

   Udv-Kistokajban

Első közös sétánkat 2016. december 3-ára szervezzük: Kistokajból megyünk Miskolcra.

Célunk, hogy összegyűjtsük és közkinccsé tegyük közös gondjainkat, összekapcsoljuk mindazokat, akik szintén megoldásokat keresnek ezekre kérdésekre és e megoldásokhoz, a közös gondolkodáshoz társakat keresnek.

Célunk, hogy személyes találkozásokon is kapcsolatot építsünk egymással, hogy mindenhol a helyi ügyekről, a helyi közösségek tagjaival beszéljük meg: mit tehetünk együtt, milyen jó gyakorlatokat tudunk felhangosítani, megosztani minél többfelé. Milyen olyan gondok vannak, amiknek a megoldásához szükség lehet a közös fellépésre, az együttes megoldáskeresésre.

Célunk, hogy megtaláljuk a helyi kisközösségeket, a különféle klubokat, helyi egyesületeket. Szót szeretnénk érteni azokkal is, akik könnyebben fejezik ki gondolataikat élőbeszédben, mint virtuális eszközök útján, személyes kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni mindenkivel, aki nyitott erre, bárhol az országban.

Kistokaj-kozseghaza

Mindezek érdekében közös sétákat szervezünk településről településre, hogy beszélgessünk a fent említett témákról (jó gyakorlatokról, ügyekről, bajokról), amelyek sok ember és közösség életét befolyásolják. A közös problémák, nehézségek felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a problémák megoldásához is.

  1. december 3-án délelőtt Kistokajban beszélgetünk a település közösségi programjairól, megismerkedünk a helyi közösségek, civilek szerveződéseivel, munkájával.

Ambrus Gyöngyi Kistokaj polgarmestere Fotó: Ádám János

Ambrus Gyöngyi Kistokaj polgármestere Fotó: Ádám János

Kora délután indulunk a kistokajiak képviselőivel együtt Kistokajból Miskolcra, előreláthatólag az Egyetemváros melletti Gyermekek és Családok Átmeneti Otthonába. (A helyszín egyeztetés alatt.) Télanyuként ajándékot viszünk a gyerekeknek, játszunk velük és beszélgetünk a szülőkkel az ő gondjaikról.

Az emberi méltóság a legnagyobb értékek közé tartozik, ezért támogatunk minden olyan ügyet, ami elősegítheti, hogy minden embernek (ne csak papíron) legyen joga és lehetősége az emberhez méltó életre. Mindenkinek elérhető legyen az egészséges élet, a tanulás, a meleg otthon.

Tevékenységünkkel olyan oktatási, egészségügyi, szociális stb. kezdeményezéseket támogatunk, amelyek hozzásegítik országunkat ahhoz, hogy gyermekeink emberhez méltó, bizalomra épülő társadalomban nőjenek fel.

Technikai információk

Az út kb. 9 km, gyalog 2,5–3 óra. Autós kíséret lesz, ha bárki elfárad, vagy bármi gond lenne, autóval tudja megtenni az út számára másképp leküzdhetetlen részét!

Térkép, útvonal idekattintva látható.

A képgaléria a beszélgetésről Kistokajban, a sétáról, Télanyu és Télapu megérkezésérőla miskolci anya-gyerek átmeneti otthonba itt látható.

 

 

I. nŐSZi piknik 2016. november 12. – Videók

Video

Szabó Gyula

Szabó Gyula


A videókat Szabó Gyula készítette.

Az elhangzott előadások közül a fenti videó Lakner Zoltán politológus előadásának rövidített, vágott változata.

Mélykuti Ilona a változni képes értelmiségi nézőpontjából beszélt a nők helyzetéről. A fenti videó az eredeti előadás rövidített, vágott változata.

Ligeti György írása az I. nŐSZi piknikről

Ligeti György

Ligeti György

Hol vannak a NŐk? Beszéljük meg! 

 

A nők nevében, a nők érdekében.
A MENŐK (Magyar Európai Nők) I.nŐszi Piknikje.
Kossuth Klub.

„Hiába hullott az eső egész nap (a pikniken kívüli hangulathoz: Walking In The Rain – Johnnie Ray), nem tudta megakadályozni a nők helyzete, a nők és a társadalom viszonya iránt érdeklődők jól sikerült, élvezetes és hasznos rendezvényét. Gazdag program várta a téma támogatása mellett elkötelezett vendégeket.
Minden rosszban van valami jó? Igen, a mai magyar rögvalóság idézte elő a civil társadalom eszmélését, egyre aktívabbá váló tevékenységét. Eszmeisége, szakmai tudása, módszereinek hatékonysága egyre fontosabbá válik társadalmi életünkben. A MENŐK jól előkészített, színvonalas előadásai, az ezt követő workshopok a nők, a család, a közösség elválaszthatatlan egységéről és társadalmi fontosságáról szóltak. Tovább →

I. nŐSZi piknik 2016. november 12. – Képgaléria

Gallery

B. Molnár Béla

B. Molnár Béla


B. Molnár Béla fotói:

Lakner Zoltán

Lakner Zoltán

Kissné dr. Novák Éva

Kissné dr. Novák Éva

Sebály Bernadett

Sebály Bernadett

Mélykúti Ilona

Mélykúti Ilona

Helyi közösségek, civil önszerveződések – műhelybeszélgetés

Helyi közösségek, civil önszerveződések – műhelybeszélgetés

Rázd meg magad! – műhelybeszélgetés

Rázd meg magad! – műhelybeszélgetés

A délelőtti előadások közönségének egy része

A délelőtti előadások közönségének egy része

KÖZjátékok – műhelybeszélgetés

KÖZjátékok – műhelybeszélgetés

*********************

Pásti Anett

Pásti Anett


Pásti Anett képei:

IMG_2229 IMG_2237_k IMG_2255 IMG_2298 IMG_2360 IMG_2376 IMG_2418 IMG_2548

 

Szalai Kriszta különleges emberi vállalása – cikk a HVG-ben, interjú a Klubrádióban

Szalai-Kriszta

[…]
„A színésznő elmondása szerint hirtelen ötlettől vezérelve választotta a négynapos fedél nélküli életet:«az elején még tele voltam önbizalomhiánnyal, nem tudtam, hova menjek, vagy azt, hogy egyáltalán kit érdekel ez.»”
[…]
„Volt, hogy bementem egy nyugdíjasotthonba, mert pisilnem kellett, de az ott dolgozók nem engedtek ki a mosdóba. Teljesen megértettem őket, az egyikük nagyon kedves volt, mondta, hogy értsem meg, de nem akarnak fertőzést kapni. Ahogy jöttem ki, mindenki engem nézett, olyan volt, mint egy szégyenfolyosó. De abszolút elfogadható volt, itt inkább országosan kellene megoldást találni erre. Ott álltam, és nem vehettem le a parókámat, hogy hahó, én vagyok, és nagyon kell pisilnem. Öt-tíz perc múlva elértem a Dankóba, ott mindig van nyitott vécé.”
[…]
„Hétfőn, az első nap végig úgy éreztem, hogy feladom. Beálltam a női szálláshelyre, és szorongtam, voltak arcok, alkoholos állapotú, nagyon lelakott nők, és elkezdtem félni. Este amúgy sem tudok a családom nélkül aludni, milliószor megkérdeztem magamtól, hogy miért vállaltam be én ezt? Erre egy alkoholista nő felkarolt, a többiek azt mondták, nehogy már egy új kerüljön be, de ő segített, és folyton azt mondogatta nekem, hogy mama, mama. Megmelegedett a szívem, hogy nem vagyok egyedül, akkor mondtam, hgy ezt végig kell csinálnom. Amikor kedvességet kaptam, az nagyon jól esett.”
[…]
[Lakatos]„Jutka [akinek az élete alapján készíti Szalai Kriszta a januárban, a Centrál Színházban bemutatandó monodrámáját] egyébként magánterületre befogadott hajléktalan, a férjével 17 éve egy kunyhóban él, és nagyon sajnálja azokat, akik az erdőben élnek, mert a hatóság szó nélkül kipenderíti őket. Az asszony egyébként büszkén meséli azt is, hogy négy munkahelye van, két helyen takarít, a harmadik helyen ő a bejárónő, és van állása egy nagyüzemi konyhán is.”

A teljes cikk idekattintva olvasható
szerző: Czeglédi Fanni

***********
A Klubrádióban a beszélgetés 2016. november 1-jén, a Klubdélelőtt című műsorban hangzott el (riporter Kun Zsuzsa), idekattintva meghallgatható.

 

Egészség Hídja – 2016. október 29.

lila-hid1

A MENŐK csatlakozott az október 29-én megrendezett Egészség Hídja nevű menethez. Most az időért öltöztették rózsaszínbe a Lánchidat és a résztvevőket, hogy a betegséget idejében felfedezzék, hiszen ez a gyógyulás kulcsa.

Ébresztőórákkal felvértezve vonultunk azért is, hogy mind az egészséges, mind pedig a már diagnosztizált betegek időben kapjanak leletet, diagnózist és jussanak elfogadható időben a szükséges terápiákhoz.

hid-seta1

lila-hid1